GENERALNO FINANSIJE

BUDŽET

1. Nabavka materijala, opreme i robe

Prilikom nabavke materijala, opreme i robe odredićemo količinu potrebnog materijala, pozvaćemo radnje u kojima se određena roba može kupiti i saznati cijenu materijala i opreme.

2. Iznajmljivanje opreme i prostora

Opremu i prostor možete iznajmiti, ali takođe ih možete obezbijediti putem donacija ili pomoći od strane zajednice, škole, prijatelja, roditelja i slično.

3. Promocija i marketing

U budžet UPSHIFT projekta možete uključiti i troškove promocije aktivnosti na društvenim mrežama, štampanje letaka, postera itd.

4. Angažman osoba van tima

Kada je UPSHIFT budžetom predviđeno angažovanje osoba izvan tima (ljekari, psiholozi, glumci i sl.), potrebno je da tu osobu angažujete honorarno putem Ugovora. Pri tom moramo voditi računa o razlici u obračunu neto i bruto iznosa.

5. Ostali troškovi

Ono što se ne uklapa u već navedene troškove.

*Budžetska linija donatorskih sredstava i budžetska linija dodatnih sredstava (zajednica, prijatelji, donacije itd.)

Kada pišeš budžet treba da to radiš na osnovu informacija kolike su cijene onoga što kupuješ. Treba da se raspitaš unaprijed.

POJMOVNIK

Spisak svih tvojih prihoda i rashoda

Ukupan novac koji trebate odvojiti u vašem budžetu: neto iznos (koji je osoba koju ste angažovali tražila za uslugu) plus porez koji se plaća državi. (Za tačnu kalkulaciju konsultovati Genesis kancelariju). 

Račun koji ku banci ima fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to to je devizni u stranoj valuti.

Elektronsko bankarstvo sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke, 24 časa dnevno.

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu.

Fiskalni račun je račun koji dobijamo pri kupovini neke robe. 

 Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

Mobilno bankarstvo odnosi se na koritenje pametnog telefona za obavljanje internetskog bankarstva.

Novac koji osoba koju ste angažovali (psiholog, ljekar, glumac, i sl.) na kraju primi na svoj bankovni račun nakon obavljenog posla. Ali to nije iznos koji trebate odvojiti u svom budžetu! Iznos koji trebate odvojiti zovemo bruto.

Potrošačku korpe čine minimalni troškovi života četvoročlane porodice (roditelji i dvoje djece) pod pretpostavkom da je jedno dijete srednjoškolac, a drugo osnovac. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 46,22%.

Svako primanje u vidu novca ili robe.

Svaki trošak ili izdatak koji imaš.

Štednja znači čuvanje i odlaganje materijalnih dobara i novca.

Račun s posebnom namjenom da pomogne klijentu banke da na njemu sklaqdišti/čuva odnosno štedi novac.

Račun koji u banci ima fizičko ili pravno lice.

Zvaničan i potpisan i obavezujući dogovor koji postiže dvoje ili više ljudi.