GENERALNO FINANSIJE

NABAVKE

A šta su nabavke?

Popisali ste u budžetu sve što vam treba. Nabavke su način kako da sada dođemo do toga.

Imamo dva načina realizacije nabavki i to putem:

 1. Fakture
 2. Ugovora

Nabavka putem fakture

Kada želite nabaviti ili iznajmiti robu ili opremu za realizaciju svog projekta, želite da to uradite po najjeftinijim cijenama kako biste lakše rasporedili svoj grant.

Ako cijena onog što želimo kupiti u nekoj firmi prelazi iznos od 1000KM, potrebno je pronaći još barem 2 firme ili organizacije koje imaju dostupan taj isti artikal.

Procedura je dakle sljedeća:

 1. Odete u najmanje 3 kompanije i pitate da li imaju robu koja vam treba.
 2. Ako kompanija ima traženu robu, zamolite zaposlenika ili zaposlenicu da vam izda dokument koji se naziva Ponuda, a na kojoj piše količina i cijena te robe.
 3. Oni će vam sigurno tražiti JIB Genesis Project-a ( to vam je kao vaš JMBG) I tražite ga od nas – mi vam pošaljemo!
 4. Kada odaberemo najbolju ponudu, kažemo firmi da su oni super najbolji i kažemo da ćemo od njih kupiti robu. Od njih onda tražimo FAKTURU!

A šta je sad faktura? #WTFaktura

Faktura je račun na velikom papiru formata A4, na kojem su svi podaci o tome:

 • šta se kupuje,
 • ko kupuje od koga,
 • na koji broj bankovnog računa se novac uplaćuje,
 • datum,
 • potpis zaposlenog lica i pečat pravnog lica tj. firme.

To nam dostavite i mi za vas platimo firmi materijal koji ste kupili.

Nabavka putem ugovora

Ukoliko za obavljanje projektnog zadatka želite angažovati nekog ko nije iz tima (dizajnericu, predavača, glumca itd.), ta osoba predstavlja vanjskog saradnika ili saradnicu, te je potrebno da je angažujete honorarno putem Ugovora.

Ukoliko se angažuje saradnik ili saradnica na ugovor potrebno je da:

 1. Napišete spisak zadataka za koji će taj saradnik ili ta saradnica biti angažovan/angažovana;
 2. Ovaj spisak pošaljete Genesis Project-u koji ga stavlja u jedan ugovor za saradnika ili saradnicu. Uz to nam pošaljete i
  kontakt te osobe;
 3. Ako je osoba maloljetna, ugovor se potpisuje sa roditeljima.
 4. Saradnik ili saradnica i Genesis Project potpisuju ugovor;
 5. Saradnik ili saradnica obavi sve zadatke navedene u ugovoru;
 6. Nakon uspješno obavljenog posla, Genesis Project isplati ugovoreni iznos saradniku ili saradnici.

ČESTITKE!  Završili ste kurs UPSHIFT finansijske pismenosti. A sada mali super KVIZ sa samo 6 pitanjaca za certifikat!

POJMOVNIK

Spisak svih tvojih prihoda i rashoda

Ukupan novac koji trebate odvojiti u vašem budžetu: neto iznos (koji je osoba koju ste angažovali tražila za uslugu) plus porez koji se plaća državi. (Za tačnu kalkulaciju konsultovati Genesis kancelariju). 

Račun koji ku banci ima fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to to je devizni u stranoj valuti.

Elektronsko bankarstvo sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke, 24 časa dnevno.

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu.

Fiskalni račun je račun koji dobijamo pri kupovini neke robe. 

 Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

Mobilno bankarstvo odnosi se na koritenje pametnog telefona za obavljanje internetskog bankarstva.

Novac koji osoba koju ste angažovali (psiholog, ljekar, glumac, i sl.) na kraju primi na svoj bankovni račun nakon obavljenog posla. Ali to nije iznos koji trebate odvojiti u svom budžetu! Iznos koji trebate odvojiti zovemo bruto.

Potrošačku korpe čine minimalni troškovi života četvoročlane porodice (roditelji i dvoje djece) pod pretpostavkom da je jedno dijete srednjoškolac, a drugo osnovac. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 46,22%.

Svako primanje u vidu novca ili robe.

Svaki trošak ili izdatak koji imaš.

Štednja znači čuvanje i odlaganje materijalnih dobara i novca.

Račun s posebnom namjenom da pomogne klijentu banke da na njemu sklaqdišti/čuva odnosno štedi novac.

Račun koji u banci ima fizičko ili pravno lice.

Zvaničan i potpisan i obavezujući dogovor koji postiže dvoje ili više ljudi.